02.08.2019
от

ERG кoмпaниясыны&#1187 &#1179oлдaуымeн Тengrinews.kz сaйтындa «Біргe o&#1179имыз» жoбaсы бaстaл&#1171aн бoлaтын. Б&#1201л жобаны&#1187 негізгі ма&#1179саты — &#1179аза&#1179станды&#1179тарды&#1187 жас буыны арасында кітап о&#1179уды насихаттап, &#1179аза&#1179 тіліндегі туындылар&#1171а &#1179ызы&#1171ушылы&#1179ты арттыру. Осы ма&#1179сатта Тengrinews.kz тілшісі алда&#1171ы уа&#1179ытта жазушыларымызды&#1187 бес кітабын о&#1179у&#1171а &#1201сынып отырады. Б&#1201л жолы танымал а&#1179ын А&#1179берен Елгезекті&#1187 с&#1199йікті бес кітабын &#1201сынамыз.

Фёдор Достоевскийді&#1187 шы&#1171армалары

А&#1179ынны&#1187 айтуынша, Достоевский шы&#1171армаларыны&#1187 ысты&#1171ы &#1241лі суыма&#1171ан. Оны&#1187 шы&#1171армалары негізінен философияда адам &#1257мірі мен оны&#1187 бостанды&#1171ы, еркіндік, махаббат туралы ж&#1241не жа&#1179сылы&#1179 жасау мен кешірім туралы жазыл&#1171ан.

Сондай-а&#1179 а&#1179ын орыс м&#1241дениетіні&#1187 «к&#1199міс &#1171асырында&#1171ы» а&#1179ын-жазушыларды&#1187 шы&#1171армаларын о&#1179у&#1171а ке&#1187ес береді.

Пабло Нерудоны&#1187 шы&#1171армалары

Пабло Нерудо — Чили а&#1179ыны, дипломат ж&#1241не саяси &#1179айраткер. Нобель сыйлы&#1171ыны&#1187 лауреаты, Чили хал&#1179ыны&#1187 а&#1179ыны Пабло Неруда есімі &#1179аза&#1179 о&#1179ырмандарына жа&#1179сы таныс. Ол 1953 жылы «Халы&#1179тар арасында&#1171ы бейбітшілікті ны&#1171айт&#1179аны &#1199шін» Халы&#1179аралы&#1179 Лениндік сыйлы&#1179ты&#1187 иегері атан&#1171ан.

Мария Рилькені&#1187 шы&#1171армалары

Райнер Мария Рильке — Аустрия а&#1179ыны. Прагада ту&#1171ан, аустриялы&#1179 азаматты&#1171ы бол&#1171ан, немісше жаз&#1171ан, Триестте, Парижде, Швейцарияда &#1257мір с&#1199рген. &#1178ара с&#1257з шы&#1171армалары да бол&#1171ан. 

&#1240деби ж&#1201мыспен ерте айналысты. «Символдар кітабы», «Уа&#1179ыт кітабы», «Жа&#1187а &#1257ле&#1187дер» т.б. поэзиялы&#1179 кітаптарын, «Мальте Лауридса Бриггені&#1187 жазбалары» романын та&#1171ы да бас&#1179а шы&#1171армаларын жазды. Райнер Мария Рилькені&#1187 бір&#1179атар шы&#1171армаларында торы&#1171уылы&#1179 пен сарыуайымшылды&#1179 жайлы м&#1241селелер &#1179оз&#1171алды. А&#1179ынны&#1187 айтуынша оны&#1187 шы&#1171армашылы&#1171ы &#1257рлеу жолына т&#1199суіне Ресейге келген сапарларында&#1171ы &#1241серлері &#1199лкен р&#1257л ат&#1179арды.

Брайан Гринні&#1187 «Элегантная вселенная» кітабы

А&#1179ын тек к&#1257ркем &#1241дебиетпен шектеліп &#1179оймай, сондай-а&#1179 жаратылыстану &#1171ылымдары бойынша кітаптарды к&#1257бірек о&#1179у&#1171а ке&#1187ес береді. 

«Элегантная вселенная» — америкалы&#1179 физик Брайан Гринні&#1187 &#1171ылыми &#1241деби кітабы. 

«&#1178азір квантты&#1179 физика&#1171а байланысты &#1171ылыми жа&#1187алы&#1179тар к&#1257п ашылып жатыр. Соларды к&#1257бірек білу керек. Себебі осыны білу ар&#1179ылы адам &#1257зін таниды, ал &#1257зін тану ар&#1179ылы жаратылысты да таниды», — дейді а&#1179ын. 

Шинтан Яу пе Стив Надисты&#1187 «Теория струн» кітабы

А&#1179ын о&#1179у&#1171а ке&#1187ес беретін &#1171ылыми стильде жазыл&#1171ан кітапты&#1187 бірі — Шинтан Яу пе Стив Надисты&#1187 «Теория струн» кітабы.  

Б&#1201л кітапты о&#1179и отырып сіз &#1171алымдармен бірге &#1171ылыми жа&#1187алы&#1179ты&#1187 ашылу жолына ку&#1241 боласыз. А&#1179ынны&#1187 айтуынша б&#1201л кітапта &#1179ызы&#1179ты зерттеулер мен &#1171аламды&#1179 ке&#1187істікке танымды&#1179 саяхат жасай аласыз.

Айта кетейік, Alash Media Group холдингі мен ERG компаниясы бірлесіп «Бірге о&#1179имыз» атты жа&#1187а арнайы жобасын баста&#1171ан еді. Б&#1201л жоба аясында т&#1199рлі туындыларды о&#1179у&#1171а дайын эстрада, кино ж&#1241не телевизия ж&#1201лдыздарыны&#1187 &#1179атысуымен теле- ж&#1241не радиоба&#1171дарламалар шы&#1171ады. «Бірге о&#1179имыз» жобасыны&#1187 негізгі ма&#1179саты — &#1179аза&#1179станды&#1179тарды&#1187 жас буыны арасында кітап о&#1179уды насихаттап, &#1179аза&#1179 тіліндегі туындылар&#1171а &#1179ызы&#1171ушылы&#1179ты арттыру. «Бірге о&#1179имыз» арнайы жобасы ERG компаниясыны&#1187 &#1179олдауымен &#1257ткізіліп жатыр.

Сондай-а&#1179, ERG компаниясымен бірге «Талантты балалар», «Же&#1187імпаздар», «Батырлар арамызда» жобалары &#1179ол&#1171а алын&#1171ан.

Комментарии закрыты.